​​​​​​​​

ការិយាល័យរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក​ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) គឺជាស្ថាប័នរដ្ឋបាលឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីអប់រំដែលទាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៦៤ នៅក្រោមព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបន្ទាត់ពេលវេលាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបនៃ RUA:

ឆ្នាំ ១៩៦៤ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិទ្យាសាស្រ្តកសិកម្ម (RUAS) ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៦៥ និង ១៩៧៥ សិស្សប្រហែល ២០០ នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យ​នេះ។

ឆ្នាំ ១៩៧៥ វាត្រូវបានគេបិទទ្វារកំឡុងរបបខ្មែរក្រហម។

ឆ្នាំ ១៩៨៤ បានបើកសាជាថ្មី និងដាក់ឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានអប់រំកសិកម្ម (IAE) ដែលមានតែកម្មវិធីសិក្សាខ្លី (ពី ២ ទៅ ៦ ខែ) ប៉ុណ្ណោះក្នុងវិស័យកសិកម្ម។

ឆ្នាំ ១៩៩០ អ្នកឧបត្ថម្ភរុស្ស៊ីត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយក្រោយមកការបង្រៀនត្រូវបានផ្តល់ដោយ សាស្ត្រា  ចារ្យកម្ពុជា ជាភាសាខ្មែរ។

ឆ្នាំ ១៩៩៤ វិទ្យាស្ថាននេះបានអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាសាកលវិទ្យាល័យ ដែលមានឈ្មោះថា សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (RUA) ។

ឆ្នាំ ១៩៩៩ RUA បានក្លាយជាស្ថាប័នរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា។

ឆ្នាំ ២០០០ RUA ជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឧត្តមសិក្សាទី ១ ដែលបានអនុវត្តប្រព័ន្ធក្រេដីតសម្រាប់ កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាប័ត្រ។

ឆ្នាំ ២០០២ ចាប់ផ្តើមផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីអនុបណ្ឌិតនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធ។

ឆ្នាំ ២០០៦ បានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាជាន់ខ្ពស់ គឺកម្មវិធីបណ្ឌិត នៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធបានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជូន។

ឆ្នាំ ២០១២ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបណ្តោះអាសន្នពី ACC សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យទាំងមូល