​​​​​​​​

មន្រ្តីរាជការ

សរុប

ស្រី

ទាបជាង បរិញ្ញាបត្រ

6

5

បរិញ្ញាបត្រ

27

11

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

105

33

បណ្ឌិត

31

6

 

បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា

សរុប

ស្រី

ទាបជាង បរិញ្ញាបត្រ

38

22

បរិញ្ញាបត្រ

43

30

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស

1

0

បណ្ឌិត

0

0