​​​​​​​​

- រៀបចំប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ និងធ្វើរបាយការណ៍

- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ ដល់មន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

- សហការរៀបចំកម្មវិធីសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពីកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម